Dacă ești 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁, 𝗺𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗮𝘂 𝗱𝗼𝗰𝘁𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱 cu e-ANTREPRENOR poți beneficia de o finanțare de 𝟰𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 (100% 𝘯𝘦𝘳𝘢𝘮𝘣𝘶𝘳𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭) pentru ideea ta de afaceri.

Corrigendum 3 - aprilie 2022 - Ghidul Solicitantului

Corrigendum 2 - martie 2022 - Erată adresă e-mail

Se îndreaptă eroarea materială privind adresa de e-mail specificată în Ghidul solicitantului și în anexele acestuia, astfel: Orice mențiune legată de „adresa de e-mail e-antreprenor@gmail.com” regăsită în Ghidul solicitantului și în anexele acestuia se va citi „adresa de e-mail e.antreprenor@gmail.com”.

Detalii despre proiect:

Prin proiectul e-ANTREPRENOR vor fi finanțate minim 33 de planuri de afaceri în valoare maximă de 40.000,00 euro fiecare.

Proiectul se adresează studenților  care au absolvit cel puțin un an la nivel de licență, masteranzilor și doctoranzilor.

Prima etapă va consta în verificarea eligibilității fiecărui student din grupul țintă. Pentru verificarea eligibilității sunt necesare următoarele documente: cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (după caz), diploma pentru ultimele studii absolvite și adeverința de student;

Documentele vor fi încărcate în format pdf utilizându-se următoarele denumiri: CI_NUME_PRENUME; Certificat_de_naștere_NUME_PRENUME; Certificat_de_căsătorie_NUME_PRENUME (după caz); Adeverință_De_Student_NUME_PRENUME; Diplomă_NUME_PRENUME.

Cea de-a doua etapă constă în parcurgerea unui curs de formare profesională în competențe antreprenoriale;

Mențiune: persoanele care au urmat un curs de formare profesională în competențe antreprenoriale în cadrul unui proiect cu finanțare nerambursabilă nu vor putea participa la cursul de formare profesională în competențe antreprenoriale în cadrul proiectului.

După obținerea certificatului de formare în competențe antreprenoriale studenții vor elabora un plan de afaceri pe care îl vor depune în cadrul competiției e-ANTREPRENOR.

IMPORTANT: Persoanele care dețin un certificat de formare în competențe antreprenoriale pot depune planurile de afaceri, dar pot depune planurile de afaceri în cadrul competiției cu respectare condițiilor Ghidului Solicitantului.

În urma evaluării planurilor de afaceri depuse, cele mai bune dintre acestea vor fi finanțate cu până la 40.000 euro.

Pentru mai multe detații contactați-ne la adresa e.antreprenor@gmail.com

Metodologie evaluare selecție PA:

Apariții media:

Mai multe informații despre proiect

PARTENERIATUL PROIECTULUI

Universitatea pentru Știinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, lider de parteneriat, în calitate de administrator al schemei de antreprenoriat.

Fundaţia Corona, partener în proiect, în calitate de administrator al schemei de antreprenoriat

„e-ANTREPRENOR”

Contract de finanțare POCU 829/6/13/140239

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe. Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții. Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piață forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie. Obiectul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențialul competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul va fi implementat la nivelul regiunilor Nord-Est și Sud-Est și va contibui la creșterea gradului de ocupare al absolventilor de invatamant superior in domenii de activitate identificate ca fiind de viitor cu un real potențial de dezvoltare la nivelul celor 2 regiuni menționate. Totodată, va contribui la reducerea perioadei de timp pe care o petrec absolvenții pentru cautarea unui loc de muncă în vederea angajării.

Grupul țintă: valoarea minimă a grupului țintă propus este de 350 de persoane. Din persoanele selectate pentru a deveni beneficiari ai proiectului minimum 10% vor fi persoanedin mediul rural și/sau persoane de etnie romă.

Dezvoltarea afacerilor sprijinite se va realiza exclusiv în Regiunile de Dezvoltare: Regiunea Nord – Est; Regiunea Sud – Est.

Pentru ca un potențial beneficiar să poată fi înregistrat în grupul țintă al proiectului acesta va trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • Este student (ISCED 5-7) – aspect demonstrat cu adeverința de studii din care să reiasă că la data intrării în operațiune (în prima zi de curs de competențe antreprenoriale) este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență;
 • Este Doctorand în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți, doctoranzi);
 • Este cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii;
 • Urmează cursurile la o universitate publică sau privată acreditată din Regiunea de implementare a proiectului, respectiv Nord – Est și Sud – Est.
 • Are domiciliul/ reședința în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord – Est, Sud – Est, Sud – Muntenia, Sud – Vest Oltenia, Vest Nord – Vest și Centru cât și Regiunea mai dezvoltată București – Ilfov.

Care sunt obiectivele acțiunii

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului: Creșterea gradului de ocupare si de susținere a antreprenoriatului pentru absolvenții de învățământ superior în domenii de activitate cu potențial competitiv identificate conform SNC și domenii de specializare inteligentă conform SNCDI.

Actiunea își propune:

– creșterea șanselor de ocupare pe piața muncii pentru un număr de cel puțin 350 de studenți, înmatriculați în sistemul național de învățământ superior (minim anul 2 de studii), prin dezvoltarea de competențe antreprenoriale ca urmare a participării la programe autorizate de formare antreprenoriala;

– dezvoltarea numărului de inițiative antreprenoriale, în rândul viitorilor abvolvenți de studii superioare, în domenii de specializare inteligentă, pentru creșterea gradului de ocupare pe cont propriu;

– crearea unui mediu de creștere antreprenorială și dezvoltare economică bazat pe tehnologie în care absolvenții de studii superioare se pot implica/ angaja;

– facilitarea dezvoltării de noi tehnologii care vor contribui la crearea de locuri de muncă și la creșterea cerinței pentru forță de muncă calificată cu studii superioare.

În cadrul proiectului vor fi înființate/ dezvoltate 33 de întreprinderi care vor activa în sectoarele economice cu potențial competitiv identificare prin SNC (domenii și subdomenii de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI).

Ca urmare a înființării întreprinderilor vor fi create de către beneficiari un număr de cel puțin 66 de locuri de muncă.

Pe termen scurt, mediu si lung proiectul va contribui la:

– creșterea gradului de implicare antreprenorială a viitorilor absolvenți în vederea ocupării pe cont propriu;

– crearea unei culturi antreprenoriale în rândul studenților;

– creșterea numărului de inițiative antreprenoriale care se concretizează în afaceri înființate și care operează cu succes pe piața concurențială.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. OS.1. Facilitarea inserției pe piata muncii pentru cel puțin 350 de beneficiari prin implicarea acestora în cadrul unui program formal de dezvoltarea si consolidare a competențelor antreprenoriale.

În cadrul proiectului, pentru cresterea șanselor de angajare a tinerilor absolvenți de studii superioare, inclusiv a celor angajați pe cont propriu va fi organizat și implementat un program de formare antreprenorială autorizat cu o durată de 40 de ore.

În cadrul programului de formare antreprenorială beneficiarii proiectului vor avea posibilitatea de a-și consolida cunoștințele teoretice și practice cu privire la mediul economic al unei întreprinderi.

Activitatea de formare va avea și rolul de a stimula interesul beneficiarilor pentru antreprenoriat în vederea începerii și desfășurării unei activități pe cont propriu.

Facilitarea inserției pe piața muncii pentru benefiarii proiectului se va realiza prin:

– creșterea gradului de înțelegere și cunoaștere a proceselor economice dintr-o întreprindere (determină creșterea șanselor de angajare ca urmare a participării la interviul de angajare);

– creșterea interesului pentru angajarea pe cont propriu;

– creșterea șanselor de reușită în cazul angajării pe cont propriu.

 1. OS.2. Susținerea antreprenoriatului și stimularea ocupării pe cont propriu prin finanțarea a minim 33 planuri de afaceri/ business-uri propuse de beneficiarii proiectului care activează în domenii cu potențial competitiv conform SNC și de sprecializare inteligentă conform SNCDI, localizate în Regiunile Nord – Est și Sud – Est. 

În vederea susținerii ocupării pe cont propriu va fi organizată o competiție de planuri de afaceri care va permite beneficiarilor să solicite finanțare pentru transformarea în realitate a ideilor de business pe care le au. În cadrul întreprinderilor înființate, ca urmare a finanțării planurilor de afaceri, beneficiarii vor avea posibilitatea să se angajeze atât pe ei cât și pe colegii de studii cu care împărtășesc interese și obiective comune.

Stimularea ocuparii pe cont propriu se va realiza prin:

– fructificarea ideilor de afaceri avute de tinerii studenti in domenii inovative si de viitor cu real potential competitiv;

– înființarea a cel puțin 33 de întreprinderi de către membrii grupului țintă;

– asigurarea operării întreprinderilor înființate pentru o perioadă de cel puțin 18 luni, timp în care întreprinderea are posibilitatea să își consolideze poziția pe piață și să se transforme într-un competitor viabil.

 1. O.S.3. Consolidarea competențelor antreprenoriale pentru cel puțin 33 de beneficiari, care au planurile de afaceri propuse spre finanțare, în vederea asigurării condițiilor tehnico-manageriale optime necesare implementării cu succes a planurilor de afaceri.

Consolidarea compețentelor antreprenoriale a beneficiarilor care au planurile de afaceri propuse spre finanțate (la care se adaugă 3 rezerve) se va realiza prin:

– înființarea și asigurarea funcționării unui număr de 3 întreprinderi simulate la care vor participa toți beneficiarii proiectului propuși spe finanțare, inclusiv rezerve,

– efectuarea de stagii de practică la agenți economici care au același domeniu de activitate ca al afacerii care urmează a fi finanțate.

Aceste măsuri au rolul:

– de a asigura creșterea gradului de învățare, prin experiență practică, cu privire la modul de operare al unei întreprinderi;

– de a facilita dobândirea și formarea de competențe antreprenoriale care să asigure atât implementarea planului de afaceri cât și dezvoltarea afacerii și consolidarea poziției acesteia pe piață.

 1. O.S.4. Crearea unui mediu sustenabil de business în rândul tinerilor absolvenți de studii superioare, care să faciliteze ocuparea profesională, prin asigurarea sustenabilității celor 33 de întreprinderi înființate.

Actiunea pe care dorim să o implementam nu urmărește doar identificarea, finanțarea și implementarea unor idei bune de afacere ci și crearea premiselor pentru dezvoltarea durabilă a acestora.

În acest context ne propunem ca viziunea managerilor întreprinderilor înființate și finațate să nu se concentreze doar pe supraviețuirea întreprinderii și pe îndeplinierea strictă a conditiilor contractuale ci pe extinderea acesteia astfel încât impactul economic și social să fie cât mai ridicat.

Ne dorim ca întreprinderile finanțate în cadrul proiectului să devină poli de dezvoltare și exemple de bună practică pentru antreprenoriatul local și nu numai.

În acest sens vom încuraja și susține participarea întreprinderilor la platforme suport de promovare și colaborare activă a tinerilor antreprenori (micilor întreprinzatori). În vedera susținerii antreprenoriatului și a angajării pe cont propriu a viitorilor absolvenți, încă din etapa de implementare a proiectui vor fi realizare parteneriate active cu reprezentanți ai mediului de afaceri din regiunile de dezvoltare. 

Cine poate deveni beneficiar al proiectului

Pentru ca un potențial beneficiar să poată fi  întregistrat  în grupul țintă al proiectului acesta va trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • este student (ISCED 5-7) – aspect demonstrat cu adeverința de studii din care să reiasă că la data intrării în operațiune (în prima zi de curs de competențe antreprenoriale) este  înmatriculat în cel puțin anul 2 de studii de licență;
 • este Doctorand  în ciclul de studii univeristare de doctorat (studenți doctoranzi);
 • este cursant (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii;
 • urmează cursurile la o universitate publică sau privată acreditată din Regiunea de implementare a proiectului, respectiv Nord Est şi Sud Est.
 • are domiciliul/ reședința  în regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru c t și regiunea mai dezvoltată București-Ilfov ;

Pentru a fi eligibil, în cadrul competiției planurilor de afaceri, aplicantul trebuie să respecte prevederile Schemei de minimis, inclusiv cele din Ghidul solicitantului.

În cadrul competiției planurilor de afaceri pot participa:

 1. a) persoane care au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului şi care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile;
 2. b) persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului și care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile, cu condiția să fi absolvit anterior un curs de antreprenoriat la un furnizor acreditat

Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite pentru înscriere în grupul țintă

Potențialul beneficiar trebuie să demonstreze următoarele:

 • are domiciliul/ reședința  în una dintre regiunile mai puțin dezvoltate ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru c t și regiunea mai dezvoltată București-Ilfov;
 • urmează cursurile la o universitate publică sau privată acreditată din Regiunea de implementare a proiectului, respectiv Nord Est şi Sud Est (cu respectarea condițiilor detaliate la punctul 2)

nu a absolvit un cursul de formare antreprenorială la un furnizor acreditat.

Care sunt documentele necesare înscrierii

Cartea de identitate – indică domiciliul/ reședința;

Certificat de naștere;

Certificat de căsătorie (după caz);

Adeverința de student;

Diplomă pentru ultimele studii absolvite.

Care sunt termenii și conditiile de participare la activitățile proiectului

Respectarea condițiilor de eligibilitate (detaliate mai sus);

Transmiterea documentelor pentru verificarea eligibilității pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului;

Semnarea documentelor de înregistrare: formular de înregistrare grup țintă, acord privind utilizarea datelor personale, declarație privind respectarea condițiilor de participare la activitățile proiectului;

Respectarea obligațiilor asumate.

Programul de desfasurare a competiției de planuri de afaceri

Competiția se va desfășura conform calendarului anexat la Ghidul Solicitantului (Anexa11 -Calendar competitie). 

Domeniile de activitate eligibile pentru planurile de afaceri

Activităţile eligibile pentru finanțarea planurilor de afaceri selectate trebuie să fie în conformitate cu Anexa 6 -Schema de minimis Innotech Student, respectiv să se încadreaze în unul din domeniile de activitate eligibile din Anexa 5 – Lista codurilor CAEN (Anexă la ghidul solicitantului) aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 și să răspundă unui domeniu de specializare inteligentă din Anexa 5 bis Lista domeniilor şi subdomeniilor de specializare inteligenta şi sanatate.

Atenţie! Activitatea propusă în Planul de afaceri trebuie să vizeze o singură clasă CAEN din Anexa 5 Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

Atenţie! Activitatea trebuie să răspundă și să aibă corespondenţă  în activităţile din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Suma care va putea fi solicitată cu titlul de subvenție

Valoarea finanțării acordate unei firme nou - înființate  în baza planului de afacere aprobat este de maxim 193.740,00 lei (40.000 euro la cursul de 1 euro = 4.8435 lei, curs euro valabil la data lansării apelului de proiecte POCU), reprezentând 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.

Valoarea minimă a ajutorului de minimis nu poate fi mai mică de 145.305,00 lei.

Condițiile care trebuie respectate

SUMAR AL OBLIGAȚIILOR BENEFICIARULUI DUPĂ SEMNAREA CONTRACTULUI DE SUBVENȚIE:

 • Să realizeze operaționalizarea întreprinderii pentru a fi eligibil în vederea solicitării tranşei 1 din subvenţie;
 • Angajarea a minimum 2 persoane, cel târziu  în luna 6 de la data semnării contractului de subventie;
 • Un loc de muncă nou creat prin planul de afaceri este obligatoriu ocupat de beneficiarul persoana fizică căştigătore a planului de afaceri
 • După semnarea contractului de subvenție, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de 18 luni, dintre care 12 luni etapa de implementare si minimum 6 luni perioada de sustenabilitate.
 • Implementarea planului de afaceri în maxim 12 luni de la semnarea contractului de subvenție (sau de la data clar stipulată în contract) – aceasta fiind etapa de implementare;
 • Menținerea funcționării întreprinderii și a numărului de locuri de munca create în cadrul proiectului, pe o perioada de 6 luni după finalizarea implementării planului de afacere – aceasta fiind etapa de sustenabilitate;
 • Inițierea cheltuirii subvenției în maxim 3 luni de la primirea acesteia;
 • Realizarea de venituri până la finalul anului de implementare (adică în cele 12 luni, începând cu data de începere a implementării din contractul de subvenție);
 • Menținerea criteriilor de eligibilitate ale întreprinderii pe toată durata implementare şi sustenabilitate a  întreprinderii;

Menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durata de minimum 3 ani de la finalizarea proiectului aferent Contractului de finanțare cu ID 140239.

Condițiile care trebuie respectate

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin numărul minim de persoane asumat prin planul de afaceri. Locurile de muncă vor fi menținute ocupate pentru o perioadă de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 luni în etapa de implementare și minim 6 luni în perioada de sustenabilitate a planului de afaceri. Atât în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri cât și în perioada de sustenabilitate beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să asigure menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru, nivel salarial).

Ajutorul de minimis se va putea acorda  în două tranșe, după cum urmează:

a. tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut  în contractul de subvenție încheiat;

b. tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri.

Acordarea tranşei iniţiale:

Acordarea tranșei 1 de finanțare se va realiza în baza unei cereri de acordare a tranșei (formular pus la dispoziție de administratorul schemei de minimis  în etapa de implementare).

În vederea acordarii primei tranșe de finanțare beneficiarii vor trebui sa facă dovada faptului ca afacerea pe care au înființat-o a început sa desfășoare activități specifice (operaționalizare întreprindere):

• activități de pregătire a investiției – planificare achiziții, prospectare piață etc.

• activități de angajare a cheltuielilor – încheiere contracte,

• demersuri în vederea autorizării,

Dovada operaționalizării va fi atașată la prima cerere de subvenție.

Dacă în termen de 3 luni de la acordarea primei tranșe beneficiarul nu va face dovada angajării cheltuielilor acesta va trebui să returneze sumele primite cu titlul de subvenție, iar contractul de subvenție va fi reziliat.

Acordarea tranșei nr. 2 de finanțare:

Acordarea tranșei 2 de finanțare se va realiza în baza unei cereri de acordare a tranșei (formular pus la dispoziție de administratorul schemei de minimis).

Pentru acordarea tranșei nr. 2 beneficiarul va trebui să îndeplinească condițiile impuse de schema de minimis și prevăzute în contractul de subvenție: angajarea personalului asumat prin planul de afacere în acord cu prevederile schemei de minimis (ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totală a ajutorului de minimis aprobat)

În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de munca minime asumate prin planul de afaceri, conform cu prevederile schemei de minimis, tranșa a doua de finanțare nu se mai acordă și vor fi demarate procedurile legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate.

Toate plățile aferente subvenției (tranșa 1 și tranșa 2) vor fi realizate în cadrul celor 12 luni de de implementare.

Toate cheltuielile aferente implementării planurilor de afaceri trebuie angajate  în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri. Plata cheltuielilor cu implementarea planului de afaceri de către beneficiarul ajutorului de minimis poate fi efectuată și ulterior celor 12 luni de implementare, dar doar pentru cheltuieli necesare implementării planului de afaceri în cele 12 luni din etapa de implementare și doar cheltuieli angajate în perioada de 12 luni de implementare a planului de afaceri în etapa de implementare.

În perioada ulterioară, de minimum 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create conform condiţiilor contractuale.

Monitorizarea ajutorului de minimis acordat se va face pe toată durata contractului de subvenție.

Pe parcursul primelor 12 luni de funcționare (perioada de implementare), membrii echipei administratorului schemei de minimis vor verifica periodic (lunar/ trimestrial) activitățile și cheltuielile realizate de către întreprinderi în vederea stabilirii conformității cu planul de afaceri și prevederilor specifice ajutorului de minimis.

Verificarea se realizează în baza raportărilor tehnice și financiare realizate de către întreprinderi și vizitelor efectuate la sediul acestora de către experții administratorului. Se asigură informarea beneficiarilor în timp real cu privire la orice modificare aferentă implementării proiectului, care poate avea consecințe directe asupra activității beneficiarului ajutorului de minimis și realizării în bune condiții a obligațiilor asumate prin planul de afaceri și prin contractul de subvenție.

Monitorizarea planurilor de afaceri va fi reglementată printr-o procedură care stabilește:

– indicatorii urmăriți, obligațiile și termenii de raportare a beneficiarilor;

– modalități de monitorizare, verificare și control;

– instrumentele de verificare și monitorizare utilizate;

– măsuri care se impun în cazul încălcării condițiilor prevăzute de schema de minimis;

Administratorul schemei de minimis va efectua şi monitoriza respectării regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcționării afacerii, inclusiv menținerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcționare a afacerii de 12 luni. Sustenabilitatea  întreprinderii este  îndeplinită doar atunci când întreprinderea sprijinită funcționează minim 6 luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare a planului de afaceri selectat pentru finanțare și asigură menținerea locurilor de muncă în parametrii asumați prin Planul de afaceri (normă de lucru; nivel salarial).

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis,  în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020